Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda yazılı gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır

İ L A N

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   

  1. Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda yazılı gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
  2.  

SR

NO

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

NO

PARSEL

NO

MİKTARI

(M2)

İMAR

DURUMU

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

İHALE

SAATİ

1

Adliye Meşelik Mevkii

2634

79

3.274,22

Konut Alanı Alanı

573.000- TL

18.000

15.00

  3.İhale 18.05.2022 Çarşamba günü Kültür Merkezi ikinci katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda saat 15.00'te yapılacaktır.

  4.İhaleye ait şartname ve ekleri Yazı İşleri Müdürlüğünden 100 TL. bedelle alınabilir. Satılacak arsanın İmar Durumu belgesi şartname ekinde verilecektir.

  5.İhale kararının ihaleyi kazanana tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde %6 Kesin Teminat yatırılacak, 10 gün içinde ihale bedelinin %50’si peşin ödenecek, kalan miktar 4 taksitle ödenecektir. İhale bedelinin tamamı peşin ödendiği taktirde Kesin  Teminat yatırılmayacaktır.

  6.İhale bedelinin tamamının ödenmesinden sonra tapu satış işlemleri yapılacaktır.

  7.İhale ile ilgili KDV. Muhammen Bedellere dahil olup, resim ve harçlar (Tapu Harçları, Karar Pulu) ihaleyi alana aittir.

  8.İhale yapıldıktan sonra ihaleden vazgeçen veya satış bedelini ödemeyen iştirakçinin Geçici Teminatı veya Kesin Teminatı Belediyemize gelir kaydedilecektir

  9.İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde idaremiz serbesttir.

10.İhale kararı, karar tarihinden en geç 15 iş günü içerisinde ita amirince onaylanır veya ihale iptal edilir.

11.İhaleye katılmak için gerekli belgeler :

  • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2022 yılı onaylı)
  • Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
  • Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
  • Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
  • İhale dökümanının satın alındığına dair belge
  • Ortak girişim ise, ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2022 yılı onaylı)

12.İhaleye katılmak için gerekli evraklar 18.05.2022 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

                                                                                                

                                                                                                                                      İsmail KARAKULLUKÇU

                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı