24 ay süre ile; Arifiye ilçe sınırlarında Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımı Kullanım Hakkı işi  Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir... 

İ  L A N

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                             

 1. Arifiye Belediye Encümeninin 15.11.2023 tarih ve 2023/258 sayılı kararı ile Arifiye ilçe sınırlarında Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Geri Kazanımı Kullanım Hakkı işi 24 ay süre ile, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 2. Muhammen Bedeli 000 TL.+KDV. ve Geçici Teminat miktarı 14.400 TL.’dır. 
 3. İhaleye ait Şartname ve ekleri Arifiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden 500 TL. bedelle satın alınabilir.
 4. İhale 12.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Arifiye Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 5. İhale sonunda ihaleyi alan istekli ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, bir aylık ihale bedelini ve ihale bedeli üzerinden hesaplanacak %6 Kesin Teminat bedelini yatıracaktır. Yatırılmadığı taktirde isteklinin yatırdığı Geçici Teminat Bedeli Belediyeye gelir kaydedilecek ve ihale iptal edilecektir.
 6. İhaleye Katılmak için Gerekli Evraklar :
 • Gerçek Kişi ise : İkametgah Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Noter tasdikli İmza Beyannamesi, Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu, Temsil durumunda Noter Tasdikli Vekaletname ve vekalet edene ait İmza Beyannamesi, idare ve istekliler tarafından onaylı Şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı, İhale Dökümanının satın alındığına dair belge

  Tüzel Kişi İse : İdarenin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

 • Noter tasdikli İmza Sirküsü
 • Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu
 • Temsil durumunda Noter tasdikli Vekaletname ve vekalet edene ait İmza Beyannamesi
 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin belgeleri
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı
 • İhale dökümanının satın alındığına dair belge
 • Her sayfası imzalanmış şartname.

 

 1. İhaleye katılmak için gerekli evraklar 13.12.2023 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

İlan Olunur.

 

 

                                                                                                                                                       İsmail KARAKULLUKÇU

                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı