Emlak Vergisinin Kapsamı ve Başvuru Şekli

Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.

Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar.

Beyannameler:

 • Emlak vergisi beyannamesi ek formu.
 • Arazi beyannamesi.
 • Arsa beyannamesi.
 • Bina beyannamesi.

Bu formları gerekli formlar bölümünde bulabilirsiniz.

Bilinmesi Gerekenler

 • Konutlar için yıllık emlak vergisi tutarı konut rayiç bedelinin binde iki'sidir.
 • İşyerleri için yıllık emlak vergisi tutarı işyeri rayiç bedelinin binde dört'üdür.
 • Arsalar için yıllık emlak vergisi tutarı arsa rayiç bedelinin binde altı'sıdır.
 • Araziler için yıllık emlak vergisi tutarı arazi rayiç bedelinin binde iki'sidir.
 • Mesken olarak kullanılan dairelerin vergi değerini 1/4'ü inşaatın bitim tarihini takip eden yıl başından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanır.
 • Arazilerin vergi değerinin 250 TL'si vergiden müstesnadır.
 • Türkiye sınırları içinde 200 m²'yi geçmeyen tek meskeni olanlarda, gelirleri sadece kanunla kurulan Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin vergi oranı (0) sıfırdır. (Vergiden istisnadır.) Hiçbir geliri olmadığını belgelemek için ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. emekli sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan aktif sigortalı olmadıklarına dair belge alarak belediyeye vereceklerdir.
 • Binaların emlak vergisine esas asgari m² değeri her yıl Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca müşterek olarak tespit edilir.
 • Arsa ve arazilerin asgari beyan değeri ise genel beyan döneminde vergi usul kanununa göre oluşturulan takdir komisyonlarınca tespit edilir.
 • Emlak vergisi beyannamesi mevcut bina arsa ve arazilerde 4 yılda bir genel beyan döneminde mükellefler tarafından yenilenmez, bu işlemi Belediye kendiliğinden yapar. Yeni biten binalarla yeni oluşan arsa ve arazilerin beyannameleri bittiği veya oluştuğu yıl içinde verilir.
 • Emlak vergisine esas Yeni beyanların değerleri beyannamenin verildiği yılın rayiçlerine göre hesaplanır.
 • Önceden verilen beyanların takip eden yıllardaki değerleri her yıl Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
 • Emlak vergisi, birinci taksiti Ocak - Mayıs ayları arasında, ikinci taksiti ise Ocak - Kasım ayları arasında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.
 • Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır.
 • Emlak vergisi beyannamesi için tapu fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi varsa vergi numarası ve o yıl için belirlenen miktarda damga pulu ile birlikte belediye gelir servisine başvurmalıdır. Emlak bergisi beyannameleri belediye gelir servisinde bilgisayar ortamında ücretsiz olarak doldurulmaktadır.

Gerekli Belgeler

Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası, o yıla ait bedelde damga pulu ile birlikte ilgili olduğu belediyenin Gelir Servisine başvurmalıdır.

Emlak Vergisi Ödeme Dönemleri

Emlak vergisi, birinci taksiti Mayıs ayı sonuna kadar, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Gecikme Yaptırımları

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır.

İndirimli Ödeme Koşulları

Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul/yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa emlak vergisini emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin tek meskeni olan emeklilere, dul ve yetimlere ait bildirim formunu doldurması gerekmektedir. Bu formu gerekli formlar bölümünde bulabilirsiniz.

Emlak Devri

Emlak devrinde emlağın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlağın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir. Dilekçe örneğini gerekli formlar bölümünde bulabilirsiniz.

Emlak Satışı

Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir.


Gelir Servisi İletişim Bilgileri