Yeşil kart 18.06.1992  tarih ve 3816 sayılı  ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil  kart verilerek devlet tarafından karşılanması yürürlüğe girmiştir.

3816 sayılı yeşil kart kanunu ile Bağ-Kur, S.G.K., Emekli Sandığı  gibi sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın, İl Sağlık Müdürlüğü yeşil kart bürosundan temin edecekleri yeşil kart başvuru formunda belirtilen kurumları dolaştırdıktan sonra evrakları tanzim edilerek İlçe İdare Kurulu'na sevk edilmektedir. İlçe İdare Kurulu'nca yeşil kart verilmesine karar verilen ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı verilmektedir.

Başvuru

Kanundan yararlanmak üzere Kaymakamlık'larda (Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı  Yeşil Kart Bürosu'na: Eski SSK üstü) ilk olarak başvuranların Yeşil kart başvuru ve bilgi formları muhtarlıklara, nüfus müdürlüğüne, mal müdürlüğüne, tapu sicil müdürlüğüne, belediye başkanlığına  ve gerekli görülen hallerde emniyet veya jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlara havale edilir.

Değerlendirme

Kanundan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incelemeler üzerine aynı hanede yaşayanların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan gelirleri, tarım gelirleri,menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen transfer ve hibe niteliğindeki nakdi gelirlerinin ve bu türlerden  aynı gelirlerinin yıllık net toplamının on ikide birinin hane sayısına bölünmesi suretiyle her bir kişinin hane içindeki aylık net gelir payını belirlenir.

Hesaplanan gelir payları 1475 sayılı iş kanununa göre  sanayide çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan evli ve  bir  çocuklu  bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta pirimi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3'ünde (Bakanlar Kurulunca artırılması halinde belirtilen oranında) az olduğu takdirde o hanede yaşayan ve sağlık güvencesi bulunmayan talep sahiplerine Yeşil Kart verilmesi kararlaştırılır.

Yoklama (Vize)

Yeşil kart sahipleri, yeşil kartlarını senede bir defa “Vize” yaptırmak zorundadırlar. Yeşil kartlarını aldıkları sağlık kuruluşlarına başvurarak vizelerini oralarda yaptırırlar.

Sevk Zinciri

Yeşil kart sahipleri,  yeşil kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde kendilerine verilen yeşil kartta yazılı bulunan Sağlık Ocağı, Devlet Hastanesi'ne  bu sevk zincirindeki sıraya uygun olarak başvurabilirler.

İkamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde il merkezlerinde Sağlık Müdürlüğü'nün, ilçelerde sorumlu Sağlık Ocağı Tabipliği'nin, diğer yerlerde o mahaldeki Sağlık Ocağı Tabipliği'nin sevk zincirine göre sevk edileceği sağlık kurum ve kuruluşu tarafından kart sahiplerine sağlık hizmeti verilir.

İptal

Herhangi bir şekilde kanununun dışında sağlık güvencesi sağlanan yahut aylık geliri veya gelir payları Kanun kapsamı dışında kalan, başka il veya ilçelere nakleden yeşil kart sahipleri yeşil kartlarını aldıkları makama geri vererek iptal ettirmek zorundadırlar.


Gelir Servisi İletişim Bilgileri